Regulamin projektu

Zasady realizacji
„Projektu Zuza-zawsze usprawniaj z autorefleksją”

Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu oraz Family Office BTQ spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie umowy o współpracy zawartej w dniu 23.02.2021r. realizować będą „Projekt ZUZA- Zawsze usprawniaj z autorefleksją”.


I. Cel projektu

Celem projektu jest wszechstronne wsparcie dla dzieci i młodzieży, które wychowują się poza rodzinami biologicznymi, są osobami z niepełnosprawnością i wymagają pomocy innych
w codziennym funkcjonowaniu. Cel projektu realizowany będzie zarówno przez bezpośrednią pomoc udzielaną beneficjentom oraz poprzez wsparcie dla rodzin, organizacji i instytucji, które udzielają im profesjonalnej opieki. Cel projektu może być rozszerzony o nowy zakres po akceptacji przez strony projektu (TONN oraz BTQ ).

II. Podstawa prawna

Projekt pomocowy realizowany jest na podstawie umowy o współpracy Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi oraz BTQ spółka akcyjna zawartej w dniu 23.02.2021r.
Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach projektu będzie posiadanie przez TONN środków finansowych na realizację działań w poszczególnych obszarach, na podstawie decyzji BTQ podejmowanej w styczniu każdego roku realizacji działań.

III. Definicje pojęć

Beneficjent – należy przez to rozumieć osobę z niepełnosprawnością korzystającą z realizacji projektu
Uczestnik – członek rodziny zastępczej lub adopcyjnej, pracownik instytucji pomocowej
BTQ – Fundusz Rodzinny
TONN – Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi

IV. Realizator projektu

Realizatorem, administratorem oraz koordynatorem projektu jest TONN z siedzibą w Ustroniu, ul. Wiejska 8.

V. Obszary pomocy w ramach projektu

Projekt będzie realizowany w co najmniej trzech obszarach:
„Obszar 1” stanowiący bezpośrednie wsparcie dla beneficjentów projektu, tj. dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością w rodzinach zastępczych, rodzinach adopcyjnych, dzieci
z diagnozą FASD, dzieci z niepełnosprawnością przebywających w placówkach, bez wsparcia rodziny biologicznej.
„Obszar 2” podnoszący kompetencje osób udzielających wsparcia beneficjentom,
w szczególności rodzinom zastępczym i adopcyjnym, pracownikom zatrudnionym m.in.
w ośrodkach, centrach pomocy rodzinie, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach opiekuńczych, rehabilitacyjnych i wychowawczych wspierających beneficjentów wymienionych w Obszarze 1.
„Obszar 3” wspierający rodziny zastępcze i adopcyjne, organizacje pozarządowe, placówki działające na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami wymienione w Obszarze 1.
„Nowe Obszary” jakie w ramach bieżącej działalności zostaną wspólnie wykreowane
i zaakceptowane przez strony projektu.

VI. Warunki udziału i udzielenia pomocy w poszczególnych obszarach projektu

1. Obszar I

Do projektu mogą być zgłaszane dzieci i młodzież do 25go roku życia:

 • z niepełnosprawnością, posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarza specjalisty dokumentujące rodzaj niepełnosprawności
 • znajdujące się pod opieką rodziny zastępczej, adopcyjnej lub przebywające na stałe w całodobowej placówce opiekuńczej
 • nie mające kontaktu i wsparcia ze strony rodziny biologicznej
 • ich sytuacja prawna poświadczona jest stosownymi dokumentami, w tym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną o umieszczeniu dziecka w pieczy lub placówce.


W imieniu dzieci i młodzieży niezdolnych do czynności prawnych wniosek oraz rozliczenie składa opiekun prawny.
W ramach Obszaru I wsparcie polega na dofinansowaniu potrzeb beneficjentów poprawiających jakość ich życia poprzez niezamknięty katalog, zdefiniowany indywidualnie we wniosku, którego druk znajduje się na stronie www.projektzuza.pl.

2. Obszar II

Uczestnikami projektu w Obszarze II mogą być:

 • rodzice zastępczy
 • rodzice adopcyjni
 • osoby zatrudnione co najmniej 12 miesięcy w instytucjach udzielających wsparcia beneficjentom wymienionym w Obszarze I, które zgłaszane będą do udziału w szkoleniu przez pracodawców.

Uczestnicy podniosą swoje kompetencje zawodowe w ramach uczestnictwa w szkoleniach.
Rodzaj, tematyka, forma i termin szkoleń będą co roku określane przez realizatora projektu z uwzględnieniem aktualnych możliwości i potrzeb, a informacja o możliwości składania wniosków podana zostanie na stronie www.projektzuza.pl.

3. Obszar III

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach projektu są:

 • rodziny zastępcze
 • rodziny adopcyjne
 • organizacje pozarządowe, które mają statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz beneficjentów wskazanych w Obszarze 1 oraz placówki w których przebywają beneficjenci wymienieni w Obszarze I
 • prowadzący działalność na rzecz beneficjentów wskazanych w Obszarze 1 przez okres co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • posiadający przynajmniej dwie pozytywne referencje o swojej działalności, przy czym placówka powinna przedstawić referencje od instytucji nadzorującej.

W ramach Obszaru III wsparcie polega na dofinansowaniu działań rodzin, organizacji i placówek wspierających ich funkcjonowanie poprzez wyłącznie poprawę infrastruktury lub doposażenie placówki. Druk wniosku znajduje się na stronie www.projektzuza.pl

4. Nowy Obszar

Warunki udziału i udzielenia pomocy w Nowym Obszarze projektu zostaną zdefiniowane z uwzględnieniem specyfiki tego Nowego Obszaru i przedstawione w formie aneksu do niniejszego Regulaminu.

VII. Zasięg terytorialny projektu

Projekt może mieć charakter lokalny, regionalny, ponadregionalny, ogólnopolski, międzynarodowy. W pierwszym roku trwania projekt realizowany będzie na terenie województwa śląskiego. Zasięg projektu w następnych latach określony zostanie przez BTQ i TONN w styczniu każdego roku.

VIII. Termin i zasady składania wniosków

1. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023. W pierwszym roku realizacji projektu wnioski o wsparcie mogą być składane od 1 kwietnia 2021r. do 30 listopada 2021r. W drugim roku realizacji od 01 lutego 2022r. do 30 listopada 2022r. W trzecim roku realizacji od 1 lutego 2023r. do 30 listopada 2023r.
2. Uprawniony podmiot może złożyć wniosek w ramach trzech obszarów, przy czym w Obszarze I na każdego beneficjenta jednokrotnie w każdym roku, w Obszarze II raz w roku, a w Obszarze III raz na dwa lata.
3. W imieniu osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych z niepełnosprawnością wniosek złożyć może jedynie przedstawiciel ustawowy wraz z poświadczeniem rodziny lub placówki, w której dziecko przebywa.
4. Wniosek musi w całości zostać pobrany ze strony www.projektzuza.pl w formie dokumentu Word. Wnioskodawca wypełniając pola może je w razie konieczności poszerzać w trybie edycji dokumentu.
5. Wnioski z załącznikami można składać osobiście w siedzibie TONN lub wyłącznie za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej- wysyłając komplet zeskanowanych i podpisanych dokumentów na adres email: projektzuza@gmail.com lub
 • poczty tradycyjnej- wysyłając wydrukowany komplet dokumentów na adres: Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi, Ustroń, 43-450, ul. Wiejska 8, z dopiskiem „Projekt Zuza”.

IX. Kryteria stosowane przy wyborze wniosków

1. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania podejmuje komisja powoływana przez Zarząd TONN i wynosi nie mniej niż 4 osoby.
2. Osoby odpowiedzialne za ocenę wniosków:

 • składają deklarację bezstronności do każdego rozpatrywanego wniosku, zawieranej lub rozliczanej umowy
 • są niezależni co do treści swoich opinii oraz są zobowiązani spełniać swoje funkcje zgodnie z prawem i obowiązującymi procedurami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie
 • są zobowiązani do ochrony danych osobowych przekazanych przez Wnioskodawców, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych TONN.

3. Każdy wniosek jest rejestrowany przez TONN i otrzymuje swój numer.
4. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku odpowiednią dokumentację wyszczególnioną w druku wniosku dla każdego obszaru projektu.
5. Wnioski oceniane są dwuetapowo.
6. Pierwszym etapem oceny złożonych wniosków jest ich weryfikacja przez komisję składającą się z osób posiadających specjalistyczną wiedzę z obszaru wnioskowanego wsparcia. Ocena przeprowadzana jest w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
7. Każda nieścisłość, błąd muszą zostać przez Wnioskodawcę poprawione w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania z TONN do ich usunięcia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie spowoduje jego odrzucenie.
8. Od negatywnej oceny Wniosku nie przysługuje Wnioskodawcy odwołanie. Wnioski rozpatrzone negatywnie podlegają archiwizacji.
9. Podanie przez Wnioskodawcę nieprawdziwych informacji eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania, o czym TONN powiadamia pisemnie Wnioskodawcę.
10. W sytuacji pozytywnej weryfikacji etapu pierwszego Wnioskodawca zostanie poinformowany o drugim etapie oceny, tj. terminie spotkania z komisją projektową.
11. Spotkanie może odbyć się w siedzibie TONN, w miejscu zamieszkania beneficjenta, rodziny zastępczej lub adopcyjnej lub siedzibie placówki.
12. Ostateczna decyzja o udzieleniu wsparcia zostanie podjęta przez Komisję w formie uchwały w ciągu 5 dni po osobistym spotkaniu członków komisji
z Wnioskodawcą.
13. Wnioski rozpatrzone pozytywnie są realizowane i rozliczane w Biurze TONN.
14. Rozpoczęcie realizacji projektów w Obszarze I, III powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy.

x. Ocena merytoryczna wniosków

1. Podczas oceny merytorycznej Obszaru I sprawdzane jest:

 • zaplanowane we wniosku formy wsparcia są dobrane właściwie ze względu na potrzeby beneficjenta i możliwe są do realizacji
 • realizacja wniosku wpłynie na poprawę sytuacji wskazanego beneficjenta
 • przedstawione we wniosku koszty są racjonalne i niezbędne do poniesienia ze względu na zaplanowane działania.

2. Podczas oceny merytorycznej Obszaru II sprawdzane jest:

 • zasadność podnoszenia kwalifikacji wynika z potrzeb wskazanego przez pracodawcę uczestnika szkolenia
 • realizacja wniosku wpłynie na wzrost kompetencji uczestnika
 • zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w bezpośredniej pracy zawodowej z beneficjentami wymienionymi w Obszarze I przez minimum 3 lata po zakończeniu szkolenia.

3. Podczas oceny merytorycznej Obszaru III sprawdzane jest:

 • cel wniosku zawiera się w obszarze wsparcia
 • zaplanowane we wniosku formy wsparcia są dobrane właściwie ze względu na potrzeby rodziny, organizacji lub placówki i możliwe są do realizacji
 • realizacja wniosku wpłynie na zwiększenie standardów udzielanej pomocy
 • w rodzinie, organizacji lub placówce
 • przedstawione we wniosku koszty są racjonalne i niezbędne do poniesienia ze względu na zaplanowane działania
 • uzyskane przez Wnioskodawcę korzyści poprawią jakość funkcjonowania rodziny, organizacji lub placówki.

XI. Kwalifikowalność kosztów

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją wniosków wynikających z potrzeb beneficjentów, uczestników, organizacji, instytucji oraz:

 • są niezbędne do realizacji projektu i są spójne z obszarem składanego wniosku
 • zaspokajają potrzeby beneficjentów, uczestników i instytucji
 • spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania przekazanymi środkami
 • zostały faktycznie poniesione i są poparte dowodami księgowymi
 • są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

XII. Warunki zawierania, realizacji i rozliczania umów

1. Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób przekazania środków finansowych oraz termin i sposób ich rozliczenia określa umowa zawarta pomiędzy TONN a Wnioskodawcą.
2. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do TONN wszelkie informacje o zmianach dotyczących realizacji umowy.
3. Umowa musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych.
4. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami stanowi załącznik do umowy.
5. W uzasadnionych przypadkach, powstałych z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, dopuszcza się możliwość podjęcia przez TONN decyzji o zmianie terminu realizacji działań zaplanowanych we wniosku.

XIII. Zasady rozliczenia umowy, monitorowania i ewaluacji udzielonego wsparcia

1. Zarząd TONN sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem środków przekazanych na realizację wniosku.
2. Kontrola obejmuje prawidłowość realizacji projektu przez Wnioskodawcę oraz prawidłowość wydatkowania przekazanych środków finansowych. Kontrola może być prowadzona zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji projektu.
3. Wnioskodawca jest zobowiązany rozliczyć się z otrzymanego wsparcia nieprzekraczalnie do dnia określonego w umowie.
4. Rozliczenie Obszaru I, III polega na złożeniu sprawozdania z wykorzystania wsparcia finansowego zawierające sprawozdanie rachunkowe oraz merytoryczne, którego wzór jest załącznikiem do umowy.
5. Uczestniczy szkoleń finansowanych w ramach Obszaru II składają wyłącznie sprawozdanie merytoryczne, którego zasady określone zostaną w umowie.
6. Prawidłowo złożone sprawozdania należy przesłać za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej- wysyłając komplet zeskanowanych i podpisanych dokumentów na adres email: projektzuza@gmail.com lub
 • poczty tradycyjnej- wysyłając wydrukowany komplet dokumentów na adres: Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi, Ustroń, 43-450, ul. Wiejska 8, z dopiskiem „Projekt Zuza”.

7. TONN zastrzega sobie prawo weryfikacji prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach związanych z realizacją wniosku, w złożonych przez Wnioskodawcę oświadczeniach.
8. Rozliczenie finansowe wniosków dokonywane jest na podstawie ogólnych zasad określonych w umowie.
9. Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące realizowanej umowy powinny być wystawione na podmiot realizujący zadanie.
10. Do sprawozdania należy załączyć kopie dokumentów księgowych poświadczające wysokość poniesionych wydatków.
11. Do sprawozdania należy załączyć dokumentację fotograficzną z realizacji umowy.
12. Niedosłanie sprawozdania w terminie określonym w umowie lub nadesłanie sprawozdania niespełniającego wymagań TONN, upoważnia TONN do żądania zwrotu przekazanych środków finansowych w całości.

XIV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu

BTQ spółka akcyjna określi w styczniu każdego roku realizacji projektu wysokość środków finansowych na realizację projektu, na podstawie czego TONN sporządzi budżet
z podziałem na poszczególne Obszary działań.

XV. Przetwarzanie danych osobowych

1. W związku z realizacją projektu TONN pozyskuje i przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
2. Administratorem danych osobowych osób fizycznych występujących po stronie Wnioskodawcy jest Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi, z siedzibą w Ustroniu, 43-450, ul. Wiejska 8.
3. Dane osobowe będą zbierane w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu wnioskowania o środki.
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa klauzula informacyjna zamieszczona we wniosku.
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale konieczny w procesie wnioskowania.
6. W celu skorzystania z przysługujących praw związanych z ochroną danych osobowych, należy przesłać stosowną informację na adres poczty email: iodo1@odo.ustron.pl.

XVI. Postanowienia różne

1. Regulamin „Projektu Zuza” wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i jest dostępny na stronie www.projektzuza.pl.
2. Składając wniosek, Wnioskodawca potwierdza, że wyraża zgodę na zasady „Projektu Zuza” określone w niniejszym regulaminie.
3. TONN oraz BTQ zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie „Projektu Zuza” w każdym czasie, bez podania przyczyny.
4. Informacja o zmianie Regulaminu „Projektu Zuza” umieszczona będzie na stronie internetowej projektu: www.projektzuza.pl.


Poniżej znajduje się plik regulaminu do pobrania: