Obszar I

Wspieramy finansowo dzieci i młodzież z niepełnosprawnością mieszkające w rodzinach zastępczych, rodzinach adopcyjnych, dzieci z diagnozą FASD, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczych, bez wsparcia rodziny biologicznej.

Od lutego 2022r. zasięg projektu jest ogólnopolski.

Do projektu mogą być zgłaszane przez opiekunów dzieci i młodzież do 25go roku życia:

  • z niepełnosprawnością, posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarza specjalisty dokumentujące rodzaj niepełnosprawności lub nieharmonijny rozwój,
  • znajdujące się pod opieką rodziny zastępczej, adopcyjnej lub przebywające na stałe w całodobowej placówce opiekuńczej,
  • niemające wsparcia ze strony rodziny biologicznej,
  • ich sytuacja prawna poświadczona jest stosownymi dokumentami, w tym wyrokiem sądu lub decyzją administracyjną oraz zaświadczeniem opiekuna prawnego.

W ramach Obszaru I wsparcie polega na dofinansowaniu potrzeb beneficjentów poprawiających jakość ich życia poprzez niezamknięty katalog, zdefiniowany indywidulanie we wniosku. Każda osoba ma swoją własną historię, doświadczenia determinujące jej rozwój i aktualne potrzeby. We wniosku należy wskazać obszar, którego system nie zaspokaja, a sfinansowanie w ramach projektu wpłynie na poprawę jakości życia.